Soutěž Dřevojas

Vyhrajte speciální přípavek Dreja Clean

Soutěž Dřevojas

1. Pravidla soutěže

 • sledujte náš profil @drevojas
 • odpovězte správně na naší soutěžní otázku, která zní: "Jak se jmenuje kolekce nábytku, kterou dodáváme s originálním přírodním dekorem Organic?"
 • své odpovědi pište do komentářů pod soutěžním příspěvkem.

Soutěž probíhá od 2. do 8. 11. 2020.

2.1. Pořadatel

 • Pořadatelem Soutěže je společnost Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 2060/50, 658 02, Svitavy (dále jen „pořadatel“), zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl Dr vložka 146.

2.2. Doba a místo konání soutěže

 • Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat mezi 2. a 8. 11. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“).
 • Místem konání soutěže je Facebooková stránka Pořadatele Dřevojas, na adrese https://www.facebook.com/drevojas.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

2.3. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která vloží komentář se soutěžním příspěvkem na Facebook stránce Pořadatele („dále také „účastník“, „účastník soutěže“, „soutěžící“).
 • Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky a zřízeným účtem na sociální síti Facebook.

3. Podmínky soutěže

Zájemce se zapojí do soutěže tím způsobem, že:

 • V době konání soutěže vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku pod facebookové příspěvky, které budou během doby konání soutěže publikovány na facebookové stránce Dřevojas. Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.
 • Na otázky mohou uživatelé odpovídat v soutěžním období od 2. do 8. 11. 2020
 • Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen.
 • Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků a příbuzných.
 • Losování vítěze je náhodné, neveřejné a technické provedení losování si Pořadatel volí sám. Pořadatel losováním vybere 1 vítěze, kterému zašle Výhru.
 • Vítěz Soutěže bude obeznámen formou odpovědi v jeho Soutěžním komentáři pod Soutěžním příspěvkem.
 • V případě, že se žádný Soutěžící nezúčastní, propadá výhra Pořadateli.

 4. Výhra a její předání

 • Výhra se sestává ze speciálního přípravku Dreja Celan.
 • Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
 • Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech.
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 • Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra v takovém případě bude udělena dalšímu výherci v pořadí, případně ji užije k jiným marketingovým účelům.
 • Výherce bude losován následující den po ukončení Soutěže.
 • Výherci bude výhra odeslána do 30 dnů od oznámení výherce na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.
 • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

 5. Všeobecná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli
 • V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží.
 • Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
 • Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
 • Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 • Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.

 

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.