Soutěž Dřevojas

Vyhrajte speciální přípavek Dreja Clean

Soutěž Dřevojas

1. Pravidla soutěže

 • sledujte náš profil @drevojas
 • odpovězte správně na naší soutěžní otázku, která zní: "Jak se jmenuje kolekce nábytku, kterou dodáváme s originálním přírodním dekorem Organic?"
 • své odpovědi pište do komentářů pod soutěžním příspěvkem.

Soutěž probíhá od 2. do 8. 11. 2020.

2.1. Pořadatel

 • Pořadatelem Soutěže je společnost Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 2060/50, 658 02, Svitavy (dále jen „pořadatel“), zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl Dr vložka 146.

2.2. Doba a místo konání soutěže

 • Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat mezi 2. a 8. 11. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“).
 • Místem konání soutěže je Facebooková stránka Pořadatele Dřevojas, na adrese https://www.facebook.com/drevojas.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

2.3. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která vloží komentář se soutěžním příspěvkem na Facebook stránce Pořadatele („dále také „účastník“, „účastník soutěže“, „soutěžící“).
 • Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky a zřízeným účtem na sociální síti Facebook.

3. Podmínky soutěže

Zájemce se zapojí do soutěže tím způsobem, že:

 • V době konání soutěže vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku pod facebookové příspěvky, které budou během doby konání soutěže publikovány na facebookové stránce Dřevojas. Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.
 • Na otázky mohou uživatelé odpovídat v soutěžním období od 2. do 8. 11. 2020
 • Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen.
 • Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků a příbuzných.
 • Losování vítěze je náhodné, neveřejné a technické provedení losování si Pořadatel volí sám. Pořadatel losováním vybere 1 vítěze, kterému zašle Výhru.
 • Vítěz Soutěže bude obeznámen formou odpovědi v jeho Soutěžním komentáři pod Soutěžním příspěvkem.
 • V případě, že se žádný Soutěžící nezúčastní, propadá výhra Pořadateli.

 4. Výhra a její předání

 • Výhra se sestává ze speciálního přípravku Dreja Celan.
 • Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
 • Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech.
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 • Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra v takovém případě bude udělena dalšímu výherci v pořadí, případně ji užije k jiným marketingovým účelům.
 • Výherce bude losován následující den po ukončení Soutěže.
 • Výherci bude výhra odeslána do 30 dnů od oznámení výherce na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.
 • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

 5. Všeobecná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli
 • V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží.
 • Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
 • Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
 • Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 • Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.

 

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma

Ne, to není další nudný newsletter

Posíláme jen inspiraci, kterou oceníte. Třeba jak správně vybrat nábytek.
Jak se o něj starat. Nebo jak na něj získáte slevu.

 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.