Reklamační řád

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu.

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku).

Není-li písemně sjednáno jinak, je záruční doba na koupelnový nábytek vyráběný firmou Dřevojas, v. d. od 1. 4. 2015 pro spotřebitele zpravidla 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data nákupu vyznačeného na faktuře. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení a v záruční opravě. 

Na zakoupené výrobky vyráběné firmou Dřevojas je do 31. 3. 2014 záruční doba dle zákona pouze 24 měsíců.

Pokud se v této době vyskytne na výrobku vada způsobená nesprávným výrobním procesem, má zákazník právo na její bezplatné odstranění.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Koupelnový nábytek, jakož i dodávaná umyvadla je vždy nutno před jejich montáží důkladně prohlédnout, zda nejsou zjevně poškozená, křivá nebo v jiném odstínu barevnosti apod.

Po montáži takového zboží nebudou tyto vady z důvodu částečného znehodnocení zboží výrobcem akceptovány.

Velkou pozornost je taktéž nutno věnovat samotné přejímce zboží, zvláště neporušenosti přepravních kartonů apod. Pokud se podobný problém stane, je potřeba takové zboží za přítomnosti přepravce na místě rozbalit a zkontrolovat, případně tuto skutečnost uvést v dodacím listě.

Postup při vyřizování reklamací - koupelnový nábytek

Po zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně toto oznámit prodejci, u kterého výrobek zakoupil, a ten reklamaci postoupí zástupci firmy Dřevojas. Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou (nikoliv ústně či telefonem).

Platné oznámení o reklamaci koupelnového nábytku by mělo obsahovat:

!POZOR! Bez uvedení výrobního štítku poškozeného výrobku (foto štítku ZDE) nemusí být reklamace uznána. Výrobní štítek je zpravidla umístěn na kartonu výrobku, případně přímo na nábytku, jak je uvedeno na následujících fotografiích.

Postup při vyřizování reklamací - keramická umyvadla

Po zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně toto oznámit prodejci, u kterého výrobek zakoupil, a ten reklamaci postoupí zástupci firmy Dřevojas. Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou (nikoliv ústně či telefonem).

Platné oznámení o reklamaci umyvadla by mělo obsahovat:

 • typ umyvadla
 • výrobní štítek poškozeného výrobku
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace

Odpovědný zástupce firmy Dřevojas se poté s prodejcem dohodne na způsobu řešení reklamace. Možnosti řešení reklamací jsou následující :

1) Výměna zboží - je možná pouze u výrobku, který nebyl ještě namontován a byla u něho zjištěna vada, případně u již namontovaného výrobku, u něhož byla zjištěna vada, která je neodstranitelná.

2)  Oprava zboží

 • k opravě zboží se přistupuje v případě, že výrobek byl již namontován, případně používán
 • zpravidla se u takového výrobku vyměňuje pouze vadný díl (dvířka, pant apod.).

Firma Dřevojas, v. d. na vlastní náklady dopraví reklamovaný výrobek od prodejce, u něhož byl zakoupen, do výrobního závodu, kde tento výrobek opraví, a opravený jej dodá zpětně prodejci.

Pokud bude firmou Dřevojas, v. d. reklamace shledána jako neoprávněná, vyhrazuje si společnost právo nárokovat na prodejci, který u ní reklamaci uplatnil, veškeré náklady spojené s opravou tohoto zboží.

!!! Reklamované zboží přijímáme pouze v originálních obalech nebo zabalené tak, aby nemohlo být poškozeno při dopravě od zákazníka do výrobního závodu Dřevojas, v. d.!!!

Záruka na koupelnový nábytek se zpravidla nevztahuje na tyto případy:

 • při nedostatečné přejímce zboží
 • při nedodržení pokynů o přepravě a manipulaci zboží (nešetrná manipulace)
 • při mechanickém poškození výrobku (při přepravě)
 • při údržbě za použití agresivních, drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla (viz leták obsahující pokyny k údržbě nábytku)
 • pokud byl nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou
 • jestliže byl proveden zásah nebo úprava do skříněk i ostatních částí sestav vlivem neodborné instalace
 • jestliže odpovídá normě na keramická umyvadla

Standardy při posuzování kvality zrcadel, důvody k reklamaci

Posuzování kvality zrcadel a zrcadlových dveří vychází z obecné platné normy EN1036.

Vizuální kontrola

Obecně platí, že zrcadlo musí být zkoumáno ve vertikální poloze za denního světla, popř. při navození těchto podmínek 300-600 lux a ze vzdálenosti 1 metr.

Hodnocení musí být založeno na kritériích daných interní směrnicí.

Každé zrcadlo hodnotíme z hlediska kvality. Dle přísné interní směrnice posuzujeme například škrábance a optické vady. Například škrábance, které jsou viditelné z jednoho metru nejsou na přední straně přípustné vůbec, drobná optická vada menší než 0,2 mm je povolena. Povoleno není ani nepravidelné zrcadlení, které je vidět ze vzdálenosti 1 m, a to ani na zadní straně.

Odraz obrazu nesmí být zkreslen. Nepravidelný nebo zakřivený povrch jakož i trhliny jsou nepřípustné.

Poznámka

 • Optické vady jsou popisovány jako neroztavený kamínek, vzduchová bublina nebo další nečistoty v zrcadle.
 • Matové škrábance vznikají během výroby a během normální údržby a nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m.
 • Za okraje je považováno 10 procent ze šířky a výšky zrcadla.

Typy hran u zrcadlových dveří 

Zabroušené hrany “V” leštěné

Hrany nesmí být ostré. Musí být zabroušeny hladce a rovnoměrně. Lepidlo a folie nesmí být vidět ze vzdálenosti 1 m. V případě, že bude vidět z menší vzdálenosti, neopravňuje to k reklamaci. Vada v zrcadlové folii není povolena.

“C” hrana leštěná  

Hrany nesmí být ostré. Musí být zabroušeny hladce a rovnoměrně. Lepidlo a folie nesmí být vidět ze vzdálenosti 1 m. V případě, že bude vidět z menší vzdálenosti, neopravňuje to k reklamaci. Vada v zrcadlové folii není povolena.

 

Právo na náhradu nutných nákladů spojených s neuznanou reklamací

Prodávající (dodavatel) má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.

V případě neuznání Vaší reklamace si Dřevojas, v. d. vyhrazuje právo na úhradu nutných nákladů, které byly součástí zamítnuté reklamace. Těmito náklady se rozumí především nezbytné náklady na výjezd reklamačního technika, který provedl posouzení reklamovaného výrobku na místě a další případné náklady na demontáž a přepravu reklamovaného výrobku k posouzení v reklamačním oddělení Dřevojasu ve Svitavách.

O této skutečnosti však bude zákazník vždy předem informován (telefonicky / písemně).

Více informací získáte na našem reklamačním oddělení na telefonním čísle +420 603 157 739 nebo na emailu reklamace@drevojas.cz.

Děkujeme za pochopení.
Ve Svitavách 1. dubna 2014.

Dřevojas, v. d.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Položky označené * jsou povinné

Máte dotaz? Napište nám.
Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*
*

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma

Ne, to není další nudný newsletter

Posíláme jen inspiraci, kterou oceníte. Třeba jak správně vybrat nábytek.
Jak se o něj starat. Nebo jak na něj získáte slevu.

 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.