Reklamační řád

Dřevojas, výrobní družstvo
Pražská 50 568 02 Svitavy
IČO: 42193940
DIČ: CZ42193940
Tel: +420 603 157 739
E-mail: reklamace@drevojas.cz

Tento reklamační řád navazuje na obchodní podmínky společnosti Dřevojas, výrobní družstvo, IČO: 42193940, DIČ: CZ42193940, se sídlem: Pražská 2060/50, Předměstí, 568 02 Svitavy, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – spisová značka Dr 146 (dále také jen jako „Dřevojas v.d.“ či také jen jako „prodávající“) a je jejich nedílnou součástí.

Reklamační řád upravuje podmínky zákonné odpovědnosti za vady zboží a možnosti uplatnění nároků z vadného plnění a dále podmínky záruky za jakost poskytované prodávajícím nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží.  

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodná k účelu, pro který ji zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (prodávající však není vázán tímto veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),
c) je věc dodána, s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Projeví-li se vada dle výše uvedeného v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající odpovídá zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn vytknout z vadu, která se na věci projeví v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, případně v delší záruční době, pokud byla poskytnuta nebo sjednána. To neplatí, jde-li o použité zboží, u kterého lze uplatnit právo z vady (to však jen z vady, z níž je prodávající zavázán), která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí.

Záruka z odpovědnosti za vady začíná běžet ode dne odevzdání zboží zákazníkovi; bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Má-li věc vadu, může zákazník, který je spotřebitelem požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li zákazník věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata a uskladnění, přičemž neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Zákazník, který je spotřebitelem může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, prodávající vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu zákazník prokáže, že věc odeslal.

Právo z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem, nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Záruka za jakost

Záruční doba na koupelnový nábytek vyráběný firmou Dřevojas, v. d. a keramická umyvadla od 1. 4. 2015 činí pro spotřebitele zpravidla 60 měsíců, to však pouze v případě, že není sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, na dodacím listu, daňovém dokladu – faktuře apod.) jiná doba záruky, nebo není-li záruka vyloučena.

Prodloužená záruční doba začíná běžet:

a) ode dne odevzdání zboží zákazníkovi, který je spotřebitelem a který si zboží zakoupil přímo u Dřevojas v.s., příp. od jiného okamžiku uvedeného v záručním listě, nebo
b) ode dne data odevzdání zboží zákazníkovi, který není spotřebitelem (tj. prodej podnikateli – partnerský prodej), přičemž datum uplynutí prodloužené záruční doby bude vždy vyznačen v záručním listu přiloženém ke každému zboží tak, aby byl koncový zákazník (spotřebitel) srozuměn s datem uplynutí záruční doby.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení a v záruční opravě. 

Prodloužená záruka nad rámec zákonné odpovědnosti za vady je poskytována výhradně jen na koupelnový nábytek jako takový (skříňky, zrcadla, zrcadlové galerky) a keramická umyvadla.

Z této prodloužené záruční doby jsou vyjmuta svítidla a světelné zdroje, jakož i ostatní nabízené zboží, na které se vztahuje platná zákonná záruka v délce 24 měsíců.

V případě, že je na zboží - koupelnovém nábytku, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.

Na zakoupené výrobky vyráběné firmou Dřevojas v.d. je do 31. 3. 2014 záruční doba dle zákona pouze 24 měsíců.

Pokud se v této době vyskytne na výrobku vada způsobená nesprávným výrobním procesem, má zákazník právo na její bezplatné odstranění.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dopravě zboží.

Výluky ze záruky

Záruka se nevtahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, dodacím listu, daňovém dokladu - faktuře apod.) záruka včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.

Záruka se nikdy nevztahuje na vady, způsobila-li je po převzetí zboží zákazníkem vnější událost a dále na vady zboží, které byly způsobeny: zaviněním zákazníka; používáním výrobků v rozporu s pokyny anebo návody vztahujícími se ke zboží; nevhodným skladováním; nedodržením pokynů výrobce, např. neprováděním údržby, chybnou instalací/montáží (ať jsou pokyny uvedeny v jakékoli podobě či formě zejména pak se jedná o pokyny v návodu, uživatelské příručce atd.). Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození nadměrným mechanickým opotřebením nebo déle trvajícím anebo opakovaným přímým stykem zboží s vodou, resp. přímým působením vody po delší dobu anebo opakovaně. Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (jednotlivé díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné, pokud k jejich poškození nebo ke jejichž snížení jejich funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).

Prodávající výslovně upozorňuje, že odpovědnost z vadného plnění (viz výše pod bodem 1. Reklamačního řádu) ani záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji ani zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté záruční lhůtě (plynoucí od převzetí zboží) tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění anebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností anebo trvanlivostí a/nebo dobou použitelnosti výrobku. Životnost představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

Vzhledem k výše uvedenému prodávající výslovně upozorňuje, že záruka na koupelnový nábytek ani na keramická umyvadla se zpravidla nevztahuje na tyto případy:

a) při nedostatečné přejímce zboží,
b) při mechanickém poškození výrobku (nutno uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky od přepravce),
c) při nedodržení pokynů o přepravě a manipulaci zboží (nešetrná manipulace),
d) při údržbě za použití agresivních, drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla (viz leták obsahující pokyny k údržbě nábytku, který je součástí každého výrobku),
e) pokud byl nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou,
f) jestliže byl proveden zásah nebo úprava do skříněk i ostatních částí sestav vlivem neodborné instalace,
g) jestliže odpovídá normě na keramická umyvadla

Koupelnový nábytek, jakož i dodávaná umyvadla je vždy nutno před jejich montáží důkladně prohlédnout, zda nejsou zjevně poškozená, křivá nebo v jiném odstínu barevnosti apod.

Po montáži takového zboží nebudou tyto vady z důvodu částečného znehodnocení zboží výrobcem akceptovány.

Velkou pozornost je taktéž nutno věnovat samotné přejímce zboží, zvláště neporušenosti přepravních kartonů apod. Pokud se podobný problém stane, je potřeba takové zboží za přítomnosti přepravce na místě rozbalit a zkontrolovat, případně tuto skutečnost uvést v dodacím listě.

Postup při vyřizování reklamací (při uplatnění vad plnění a záručních vad):

Práva z vadného plnění a záručních vad může kupující uplatňovat u Dřevojas v.d., pokud byl prodávajícím Dřevojas v.d. a za tím účelem může kupující využít následujících kontaktních údajů:

TEL.: +420 603 157 739
E-MAIL: reklamace@drevojas.cz
ADRESA: Dřevojas v.d., Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy.

V případě, že prodávajícím není Dřevojas v.d., uplatňuje kupující práva z vadného plnění a záručních vad u prodejce, u kterého výrobek zakoupil, přičemž prodejce reklamaci postoupí zástupci firmy Dřevojas v.d., pokud to v případě záručních vad umožňuje záruční list a v souladu se záručním listem. Po uplynutí zákonné záruční lhůty může kupující práva ze záručních vad uplatňovat též přímo u Dřevojas v.d., pokud to umožňuje záruční list a v souladu se záručním listem.

Při uplatnění vad (reklamaci) je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od prodávajícího (např. předložit záruční list; dodací list zboží; fakturu apod.).

Platné oznámení o reklamaci koupelnového nábytku by mělo obsahovat:

 • typ/řadu výrobku
 • výrobní štítek poškozeného výrobku
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace

!POZOR! Bez uvedení výrobního štítku poškozeného výrobku (foto štítku ZDE) nemusí být reklamace uznána. Výrobní štítek je zpravidla umístěn na kartonu výrobku, případně přímo na nábytku, jak je uvedeno na následujících fotografiích.

Vzor výrobního štítku

Platné oznámení o reklamaci umyvadla by mělo obsahovat:

 • typ umyvadla
 • výrobní štítek poškozeného výrobku
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace

Prodávající při osobním uplatnění (reklamaci) vady plnění spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace, včetně vyřízení vady, nebude-li se spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty, je-li reklamace důvodná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.  Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady nedává zákazníkovi z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy ani požadovat přiměřenou slevu.

V případě reklamace vady v rámci prodloužené záruky si Dřevojas v.d. vyhrazuje právo na prodloužení času vyřízení reklamace na 60 dní.

V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno spotřebiteli e-mailem nebo poštou.

Pokud je reklamace důvodná, má spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné.

U zboží nebo jednotlivých reklamovaných částí, u kterých nebyla zjištěna žádná zákazníkem reklamovaná závada, může prodávající vyúčtovat náklady na přezkoušení a dopravu zpět k zákazníkovi.

V případě reklamace záruční vady u zboží zakoupeného u jiného prodejce, než Dřevojas v.d.,  se odpovědný zástupce firmy Dřevojas v.d. s prodejcem, případně přímo s kupujícím, dohodne na způsobu řešení reklamace, pokud má reklamaci v souladu se záručním listem řešit Dřevojas v.d.

Možnosti řešení reklamací jsou následující :

1) Výměna zboží - je možná pouze u výrobku, který nebyl ještě namontován a byla u něho zjištěna vada, případně u již namontovaného výrobku, u něhož byla zjištěna vada, která je neodstranitelná.

2)  Oprava zboží

 • k opravě zboží se přistupuje v případě, že výrobek byl již namontován, případně používán
 • zpravidla se u takového výrobku vyměňuje pouze vadný díl (dvířka, pant apod.).

Firma Dřevojas, v. d. na vlastní náklady, pokud má v souladu se záručním listem vyřizovat reklamaci, dopraví reklamovaný výrobek od prodejce, u něhož byl zakoupen, do výrobního závodu, kde tento výrobek opraví, a opravený jej dodá zpětně prodejci.

Pokud bude firmou Dřevojas, v. d. reklamace shledána jako neoprávněná, vyhrazuje si společnost právo nárokovat na prodejci, který u ní reklamaci uplatnil, veškeré náklady spojené s opravou tohoto zboží (viz níže).

!!! Reklamované zboží přijímáme pouze v originálních obalech nebo zabalené tak, aby nemohlo být poškozeno při dopravě od zákazníka do výrobního závodu Dřevojas, v. d.!!!

Standardy při posuzování kvality zrcadel, důvody k reklamaci

Posuzování kvality zrcadel a zrcadlových dveří vychází z obecné platné normy EN1036.

Vizuální kontrola

Obecně platí, že zrcadlo musí být zkoumáno ve vertikální poloze za denního světla, popř. při navození těchto podmínek 300-600 lux a ze vzdálenosti 1 metr.

Hodnocení musí být založeno na kritériích daných interní směrnicí.

Každé zrcadlo hodnotíme z hlediska kvality. Dle přísné interní směrnice posuzujeme například škrábance a optické vady. Například škrábance, které jsou viditelné z jednoho metru nejsou na přední straně přípustné vůbec, drobná optická vada menší než 0,2 mm je povolena. Povoleno není ani nepravidelné zrcadlení, které je vidět ze vzdálenosti 1 m, a to ani na zadní straně.

Odraz obrazu nesmí být zkreslen. Nepravidelný nebo zakřivený povrch jakož i trhliny jsou nepřípustné.

Poznámka

 • Optické vady jsou popisovány jako neroztavený kamínek, vzduchová bublina nebo další nečistoty v zrcadle.
 • Matové škrábance vznikají během výroby a během normální údržby a nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m.
 • Za okraje je považováno 10 procent ze šířky a výšky zrcadla.

Typy hran u zrcadlových dveří 

Zabroušené hrany “V” leštěné

Hrany nesmí být ostré. Musí být zabroušeny hladce a rovnoměrně. Lepidlo a folie nesmí být vidět ze vzdálenosti 1 m. V případě, že bude vidět z menší vzdálenosti, neopravňuje to k reklamaci. Vada v zrcadlové folii není povolena.

“C” hrana leštěná  

Hrany nesmí být ostré. Musí být zabroušeny hladce a rovnoměrně. Lepidlo a folie nesmí být vidět ze vzdálenosti 1 m. V případě, že bude vidět z menší vzdálenosti, neopravňuje to k reklamaci. Vada v zrcadlové folii není povolena.

Právo na náhradu nutných nákladů spojených s neuznanou reklamací

Prodávající (dodavatel) má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.

V případě neuznání Vaší reklamace si Dřevojas, v. d. vyhrazuje právo na úhradu nutných nákladů, které byly součástí zamítnuté reklamace. Těmito náklady se rozumí především nezbytné náklady na výjezd reklamačního technika, který provedl posouzení reklamovaného výrobku na místě a další případné náklady na demontáž a přepravu reklamovaného výrobku k posouzení v reklamačním oddělení Dřevojasu ve Svitavách.

O této skutečnosti však bude zákazník vždy předem informován (telefonicky / písemně).

Více informací získáte na našem reklamačním oddělení na telefonním čísle +420 603 157 739 nebo na emailu reklamace@drevojas.cz.

Děkujeme za pochopení. Ve Svitavách dne 1. 6. 2023

Dřevojas, v. d.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Položky označené * jsou povinné

Máte dotaz? Napište nám.
Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*
*

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.