Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení bez uvedení důvodu a lhůta pro odstoupení

Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li:

 1. o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 2. o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 3. o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím, jde-li o smlouvu:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 9. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu
 10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitel též nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu požádal, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy), a souhlasil s tím, že bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a s tím, že bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Postup pro odstoupení

K odstoupení od smlouvy spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto Podmínek. Vyplněný formulář spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Prodávající neumožňuje odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností spotřebitele. V případě, že formulář spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení prodávajícího informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, nebo e-mailem: info@drevojas.cz).

Spotřebitel, který má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, tak jak je uvedeno výše, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

Důsledky odstoupení

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

Pokud bude zboží zasláno zpět na adresu společnosti Dřevojas v.d.. nesmí být zasláno na dobírku. V tomto případě nebude převzato a bude se považovat za prodávajícímu nedoručené (nevrácené).

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, které od něho na základě smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků spotřebitel nenese žádné přímé náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Dřevojas v.d. povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

Barbora Stoklasová

+420 603 157 739
Po - Pá: 8 - 17 hod.

prodejna@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma

Ne, to není další nudný newsletter

Posíláme jen inspiraci, kterou oceníte. Třeba jak správně vybrat nábytek.
Jak se o něj starat. Nebo jak na něj získáte slevu.

 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na: