Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení bez uvedení důvodu a lhůta pro odstoupení

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která končí, není-li níže uvedeno jinak, uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem smlouvy koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

 1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pokud by Spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od Smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku, které je uvedeno v předcházejícím odstavci, má Spotřebitel právo odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle předcházejícího odstavce. Jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od Smlouvy v této lhůtě (tj. do jednoho roku ode dne uvedeného v předcházejícím odstavci), skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel poučení obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím, jde-li o smlouvu:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost, to však neplatí  pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo  z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,  
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu (digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa či texty, bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jiným způsobem), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení o uzavřené smlouvě podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

Prodávající tímto Spotřebiteli před uzavřením smlouvy výslovně sděluje, že Spotřebitel též nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto proto Spotřebitele výslovně upozorňuje, že Spotřebitel učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu a svým souhlasem s obchodními podmínkami požádal, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. od okamžiku uvedeného výše), a souhlasil s tím, že bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. od okamžiku uvedeného výše), nemá Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a s tím, že bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. od okamžiku uvedeného výše), uhradí Spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (pokud by cena sjednaná byla nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto).

Postup pro odstoupení

K odstoupení od smlouvy Spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou tohoto Poučení. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Prodávající neumožňuje odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele, Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení prodávajícího informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, nebo e-mailem: info@drevojas.cz, nebo na telefonní číslo +420 461 653 937).

Spotřebitel, který má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, tak jak je uvedeno výše, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

Důsledky odstoupení

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pokud bude zboží zasláno zpět na adresu Dřevojas v.d. nesmí být zasláno na dobírku. V tomto případě nebude převzato a bude se považovat za prodávajícímu nedoručené (nevrácené).

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné přímé náklady.

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel přímé náklady na vrácení zboží ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení zboží. Odhadované náklady, jejichž výši prodávající přesně nezná a neovlivní, mohou být v rozmezí 500 až 3000 Kč vč. DPH.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.