Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že obchodní podmínky, které naleznete na této stránce, se vztahují výhradně k prodeji našich výrobků prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na těchto webových stránkách.

Rádi bychom také naše zákazníky upozornili, že výrobce koupelnového nábytku Dřevojas si vyhrazuje právo na změny technického provedení svých výrobků a dovoluje si měnit parametry vyráběných výrobků bez dalšího upozornění zákazníka. Vše s cílem inovovat své výrobky k lepší spokojenosti zákazníka. Některé fotografie výrobků tedy nemusí reálně odpovídat aktuální verzi prezentovaného výrobku.

Děkujeme za pochopení.

Dřevojas, výrobní družstvo

 1. Úvod
 2. Objednávka zboží
 3. Doprava
 4. Reklamace
 5. Rozpor s kupní smlouvou
 6. Odstoupení od smlouvy - spotřebitel
 7. Práva a povinnosti prodávajícího
 8. Práva a povinnosti kupujícího
 9. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních dat
 10. Provozovatel
 11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 12. Příloha – formulář pro odstoupení
 13. Informace o EET

A. Úvod

Obecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) upravují právní vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu na portálu www.drevojas.cz (dále také jen „e-shop“) mezi provozovatelem e-shopu Dřevojas, výrobní družstvo, IČO: 42193940, DIČ: CZ42193940, se sídlem: Pražská 2060/50, Předměstí, 568 02 Svitavy, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – spisová značka Dr 146 jako prodávajícím (dále také jen jako „Dřevojas“ či také jen jako „prodávající“) na straně jedné a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé (dále také jen „zákazník“ či také jen jako „kupující“). Další informace o prodávajícím a provozovateli internetového obchodu (e-shopu) na portálu www.drevojas.cz získáte v oddílu J. Provozovatel.

Tyto Podmínky platí pouze pro případ uzavření smlouvy mezi Dřevojas v.d., jako prodávajícím na straně jedné a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé a to prostřednictvím e-shopu. Těmito Podmínkami se řídí právní vztahy z veškerých smluv uvedených v předchozí větě, není-li mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak.

Tyto Podmínky, jež jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem prostřednictvím e-shopu, jsou ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem zveřejněny na webových stránkách www.drevojas.cz.

Právní vztahy založené mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem prostřednictvím e-shopu se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na smlouvu a právní vztahy mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem se vylučuje.

Výkladová ustanovení

Spotřebitelem se pro účely těchto Podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba (fyzická i právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

Nepodnikající osobou se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv osoba (fyzická i právnická) odlišná od spotřebitele ve smyslu těchto Podmínek nebo podnikatele ve smyslu těchto Podmínek, která uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

Kupující se považuje za podnikatele, zejména pokud uvede: a) obchodní firmu; nebo b) identifikační číslo („IČO“); nebo c) daňové identifikační („DIČ“); nebo d) údaje, z nichž vyplývá, že podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; nebo e) údaje, z nichž vyplývá, že provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu; nebo f) údaje, z nich vyplývá, že je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku.

Kupující, který se dle výše uvedeného v těchto Podmínkách považuje za podnikatele, svým souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje, že jeho nákup se týká jeho podnikatelské činnosti a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení.

Je-li kupujícím spotřebitelem, jde o smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku, ve znění ke dni odeslání (podání) objednávky, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na smlouvu se spotřebitelem se vztahují tyto Podmínky v celém rozsahu, s výjimkou těch jejich ustanovení, jež se výslovně týkají kupujícího, který je podnikatelem, nebo kupujícího, který je nepodnikající osobou, a výjimkou těch ustanovení, které jsou v rozporu s kogentní úpravou občanského zákoníku stanovenou na ochranu spotřebitele.

Je–li kupujícím nepodnikající osoba, jde o smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni odeslání (podání) objednávky, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na smlouvu s nepodnikající osobou se vztahují z těchto Podmínek, jen ta jejich ustanovení, jež se týkají všech zákazníků (kupujících) a dále ta ustanovení, v nichž je na nepodnikající osobou výslovně odkazováno.

Je-li kupujícím podnikatel, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na Smlouvu s podnikatelem se vztahují z těchto Podmínek, jen ta jejich ustanovení, jež se týkají všech zákazníků (kupujících) a dále ta ustanovení, v nichž je na podnikatele výslovně odkazováno.

B. Objednávka zboží

 1. Zákazník odesláním (podáním) objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (podání) objednávky.
 2. Veškeré odeslané (podané) objednávky jsou považovány za závazné.
 3. Každá objednávka bude ihned po odeslání (podání) potvrzena formou e-mailové zprávy („Vaše objednávka je nyní úspěšně přijata. Do 24 hodin od tohoto potvrzení Vás budeme kontaktovat se všemi podrobnostmi k Vaší objednávce, včetně jejího odeslání k Vám. Děkujeme.“). Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce), a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží atd., přílohou této zprávy jsou tyto Podmínky a sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy, které se však týká jen zákazníků, kteří jsou spotřebitelem. Toto potvrzení posílá server automaticky.
 4. Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku") vzniká kupní smlouva, o čemž následně informuje automaticky zaslaný e-mail ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky a údaji/přílohami dle výše uvedeného odeslaný na zadanou e-mailovou adresu kupujícího).
 5. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, který bude obsahovat číslo zásilky.
 6. Při registraci (objednávce) prosím uvádějte i telefonický kontakt.
 7. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu (nejlépe e-mailem na adresu info@drevojas.cz). Zákazník napíše do předmětu zprávy „Oprava objednávky“ a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
 8. 8. Zrušit (odvolat) objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení (odvolání) objednávky je třeba sdělit bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu info@drevojas.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 739 057 850.

C. Doprava

Osobní odběr na prodejně

Objednané zboží je možné vyzvednout osobně v podnikové prodejně Dřevojas, na adrese: T. G. Masaryka 46/22, 568 02 Svitavy.

V případě osobního odběru není žádná částka za dodání (dopravu) zákazníkovi účtována, taktéž není účtován žádný poplatek za osobní odběr.

Zaslání přepravní službou

Objednané zboží je také možné dodat (dopravit) prostřednictvím prověřených partnerů:

 • Přepravní společnost Geis CZ s.r.o. v České republice (více informací o dopravci zde): Společnost Geis CZ s.r.o nám zajišťuje zásilkovou přepravu po celé ČR, a to včas a s maximálním ohledem na Vás jako zákazníka. Zboží přepravované tímto způsobem Vám přijde na Vámi zvolenou adresu a ve Vámi zvoleném čase. Přebírání zásilky od společnosti Geis CZ s.r.o - čtěte doplňující informace ZDE.
 • Geis Parcel CZ s.r.o.: Služeb Geis Parcel CZ s.r.o. je využíváno pro zasílání drobného zboží, které se nachází v e-shopu v sekci Doplňky.

Dodání (doprava) zboží na území ČR je od objednávky zboží v hodnotě 990 Kč včetně DPH a vyšší zcela ZDARMA. Pokud je cena objednaného zboží nižší než částka 990 Kč včetně DPH činí cena za dodání (dopravu) zboží paušální částku ve výši 150 Kč včetně DPH. Za tyto ceny Vám můžeme garantovat, že se k Vám Váš objednaný výrobek dostane v pořádku a včas tak, jak požadujete.

V případě, že je zákazníkem v objednávce zvolen a ve smlouvě sjednán osobní odběr na podnikové prodejně, obdrží zákazník slevu ve výši 10% z ceny zboží osobně vyzvedávaného na prodejně, kdy v takovém případě však již zákazník nemá právo na slevu ve výši 2 % za platbu předem dle dále uvedeného. V případě, kdy je zákazníkem v objednávce zvolena a ve smlouvě sjednána, platba za dodání zboží předem na účet včetně platby prostřednictvím Gopay, obdrží zákazník slevu výši 2 % z ceny za dodání zboží.

V případě, že je zákazníkem v objednávce zvolena a ve smlouvě sjednána platba na dobírku (při převzetí zboží zasílaného přepravní službou), zákazník nemá právo na jakoukoliv slevu z ceny.

Cena zboží účtovaná zákazníkovi se zohledněním případné slevy podle způsobu odběru/dodání zboží anebo způsobu platby, se v e-shopu zobrazuje již při zadávání objednávky a je již vždy zohledněna v ceně, která je uvedena v odeslané (podané) objednávce, tedy v uzavřené smlouvě. Z ceny sjednané ve smlouvě tedy zákazníkovi právo na slevu z uvedených důvodů nevzniká.

Zboží, objednané řádně prostřednictvím e-shopu (objednávka přes online systém e-shopu), bude doručeno v termínu uvedeném na stránce produktu. V případě, že zboží není skladem, je zákazník informován (e-mailem nebo telefonicky) o termínu expedice, a to zpravidla nejpozději do 24 hodin od objednávky (s výjimkou víkendu). V případě nedostupnosti objednaného zboží (vzniklé např. z důvodu vyřazení z výroby, nemožnosti včas získat materiál pro výrobu atd.) si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován e-mailem, který uvedl v objednávce a to ještě v den objednávky. Zákazníkovi bude nabídnuta jiná alternativa, dle jeho specifikace.

Zboží ze sekce Výprodeje je skladem a k osobnímu odběru či odeslání zákazníkovi IHNED. Některé položky jsou však do vyprodání zásob a v momentě Vaší provedené objednávky již fyzicky nemusí být výrobek skladem. O této skutečnosti budete vždy neprodleně informováni.

Žádné zboží objednané prostřednictvím e-shopu není možné dodat na pobočky některého z obchodních partnerů prodávajícího. Toto je součástí vzájemné dohody prodávajícího a jeho partnerů.

Přebírání zásilky 

Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho řádnou kontrolu.

Při přebírání zásilky je kupující zejména povinen řádně překontrolovat, zda není poškozen obal a zásilka je řádně zabalená.

V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout, převzít nebo požádat přepravce (řidiče), aby byl přítomen vybalení a kontrole dodávaného zboží.

Při částečném poškození obalů zásilky má kupující následující možnosti:

 1. Kompletně zásilku odmítnout a do doručovacího listu napsat „Nepřevzato – poškozený obal“
 2. Ponechat si nepoškozené kusy a s řidičem sepsat „Reklamační protokol“ – dobírku je však třeba uhradit v plné výši.

V případě zjevných vad zboží včetně nesrovnalosti v množství, míře nebo hmotnosti či poškození je kupující povinen uplatnit je bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Pokud kupující převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno vadu uplatnit. Potvrdí-li kupující převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad. Nejde-li o vadu zjevnou a vyjde-li vada najevo později než při předání dodávky, je kupující povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, jinak se má za to, že vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné kontrole.

Uplatnit vady (reklamovat) zboží spočívající v  jeho mechanickém poškození více jak 24 hodin od převzetí zboží nelze. To platí, i pokud se kupující domnívá, že výrobek byl při přepravě poškozen, avšak obal zůstal neporušen. Na pozdější reklamace mechanického poškození zboží nebude brán zřetel.

Prodávající upozorňuje, že u keramických umyvadel platí následující pravidlo: tolerance rozměrů umyvadel jsou +/- 2cm.

Při jakémkoliv poškození obalu či přebírání zásilky (zboží) s výhradou kontaktujte Dřevojas v.d. na tel.:
+420 461 653 937.

Upozornění pro spotřebitele: Ujednáními o přebírání zásilky uvedenými výše nejsou dotčena práva zákazníka, který je spotřebitelem, z vad plnění, na kterého se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a jehož práva z vadného plnění jsou uvedena v oddíle E těchto Podmínek

D. Reklamace

Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad - faktura, který slouží, jde –li o zboží, k němuž je poskytována záruka a záruční list není ke zboží přiložen, zároveň i jako záruční list.

Daňový doklad - faktura je přilepena v obalu na doručeném zboží.

Záruka

Prodávající poskytuje spotřebitelům nad rámec odpovědnosti za vady plnění záruku, a to ke zboží, které je koupelnovým nábytkem, a za podmínek níže uvedených.

Záruční doba na koupelnový nábytek vyráběný firmou Dřevojas v.d. a keramická umyvadla od 1.4.2015 je 60 měsíců, to však pouze v případě, že není sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, na dodacím listu, daňovém dokladu – faktuře apod.) jiná doba záruky, nebo není-li záruka, například těmito Podmínkami, údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, na dodacím listu, daňovém dokladu - faktuře apod., vyloučena.

Tato prodloužená záruka nad rámec zákonné povinnosti je poskytována výhradně jen na koupelnový nábytek jako takový (skříňky, zrcadla, zrcadlové galerky) a keramická umyvadla.

Z této prodloužené záruční doby jsou vyjmuta svítidla a světelné zdroje, jakož i ostatní nabízené zboží, na které se vztahuje platná zákonná záruka v délce 24 měsíců.

V případě, že je na zboží - koupelnovém nábytku, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.

Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se vztahuje na vady způsobené nesprávným výrobním procesem. Vyskytne-li se v záruční době vada způsobená nesprávným výrobním procesem má spotřebitel právo na její bezplatné odstranění.

Výluky ze záruky

Záruka se nevtahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, dodacím listu, daňovém dokladu - faktuře apod.) záruka včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.

Záruka se nikdy nevztahuje na vady, způsobila-li je po převzetí zboží zákazníkem vnější událost a dále na vady zboží, které byly způsobeny: zaviněním zákazníka; používáním výrobků v rozporu s pokyny anebo návody vztahujícími se ke zboží; nevhodným skladováním; nedodržením pokynů výrobce, např. neprováděním údržby, chybnou instalací/montáží (ať jsou pokyny uvedeny v jakékoli podobě či formě zejména pak se jedná o pokyny v návodu, uživatelské příručce atd.). Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození nadměrným mechanickým opotřebením nebo déle trvajícím anebo opakovaným přímým stykem zboží s vodou, resp. přímým působením vody po delší dobu anebo opakovaně. Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (jednotlivé díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné, pokud k jejich  poškození nebo k jejichž snížení funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).

Prodávající výslovně upozorňuje, že odpovědnost z vadného plnění (viz. níže v Podmínkách) ani záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji ani zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté záruční lhůtě (plynoucí od převzetí zboží) tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění anebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností anebo trvanlivostí a/nebo dobou použitelnosti výrobku. Životnost představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

Vzhledem k výše uvedenému prodávající výslovně upozorňuje, že záruka na koupelnový nábytek se zpravidla nevztahuje na tyto případy:

 • při nedostatečné přejímce zboží
 • při mechanickém poškození výrobku (nutno uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky od přepravce)
 • při nedodržení pokynů o přepravě a manipulaci zboží (nešetrná manipulace)
 • při údržbě za použití agresivních, drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla (viz leták obsahující pokyny k údržbě nábytku, který je součástí každého výrobku)
 • pokud byl nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou
 • jestliže byl proveden zásah nebo úprava do skříněk i ostatních částí sestav vlivem neodborné instalace.

Postup při uplatnění vad plnění a záručních vad:

Práva z vad plnění a záručních vad může kupující uplatňovat u prodávajícího. Za tím účelem může využít následujících kontaktů:

E-MAIL: reklamace@drevojas.cz
ADRESA: Dřevojas v.d., Pražská 50, 568 02 Svitavy

Při uplatnění vad (reklamaci) je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od prodávajícího (např. předložit záruční list; dodací list zboží; fakturu apod.).

V oznámení doporučujeme uvést i tyto následující informace:

 • typ výrobku
 • výrobní štítek poškozeného výrobku (Výrobní štítek je zpravidla umístěn na kartonu výrobku a také na samotném výrobku)
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace.

Prodávající (případně odpovědný zástupce Dřevojas v.d.) se následně se zákazníkem dohodne na způsobu řešení reklamace.

Dřevojas v.d. při osobním uplatnění vady (reklamaci) vady plnění spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace, včetně vyřízení vady, nebude-li se spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno spotřebiteli e-mailem nebo poštou.

Pokud je reklamace důvodná, má spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné.

Možnosti řešení reklamací záručních vad:

Reklamaci záruční vady vyřídí prodávající, nebude-li dohodnuto jinak, jedním z následujících způsobů:

 1. Výměna zboží – ta je možná pouze u výrobku, který nebyl ještě namontován a byla u něho zjištěna vada, případně u již namontovaného výrobku, u něhož byla zjištěna vada, která je neodstranitelná
 2. Oprava zboží – k opravě zboží se přistupuje v případě, že výrobek byl již namontován, případně používán. Zpravidla se u takového výrobku vyměňuje pouze vadný díl (dvířka, pant apod.)

V případě oprávněně uplatněné vady prodávající na vlastní náklady dopraví reklamovaný výrobek od kupujícího do výrobního závodu, kde tento výrobek opraví, a opravený jej dodá zpět kupujícímu.

E. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Práva spotřebitele a nepodnikající osoby z vadného plnění:

Prodávající odpovídá spotřebiteli a nepodnikající osobě, že věc při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem nebo nepodnikající osobou, že v době, kdy věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Dále je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada dle výše uvedeného v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující, který je spotřebitelem nebo nepodnikající osobou, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. To neplatí, jde-li o použité zboží, u kterého lze uplatnit právo z vady (to však jen z vady, z níž je prodávající zavázán), která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše, může kupující, který je spotřebitelem nebo nepodnikající osobou, požadovat:

 1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 2. pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel nebo nepodnikající osoba požadovat jen výměnu součásti
 3. není-li výměna dle výše uvedeného možná či není možné dodání nové věci, může spotřebitel nebo nepodnikající osoba odstoupit od kupní smlouvy
 4. je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel nebo nepodnikající osoba právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel nebo nepodnikající osoba i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel nebo nepodnikající osoba i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel nebo nepodnikající osoba od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitel nebo nepodnikající osoba má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dřevojas v.d. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli nebo nepodnikající osobě působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem nebo nepodnikající osobou, nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující, který je spotřebitelem nebo nepodnikající osobou, místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vady věci dle výše uvedeného se neuplatní:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží (věci) nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc (zboží) použít, použijí se ve vztahu ke spotřebiteli ustanovení o záruce.

F. Odstoupení od smlouvy - spotřebitel

Možnost odstoupení bez uvedení důvodu a lhůta pro odstoupení

Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li:

 1. o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 2. o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 3. o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím, jde-li o smlouvu:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 9. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu
 10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitel též nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu požádal, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy), a souhlasil s tím, že bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a s tím, že bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Postup pro odstoupení

K odstoupení od smlouvy spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto Podmínek (viz. oddíl L Podmínek). Vyplněný formulář spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Prodávající neumožňuje odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností spotřebitele. V případě, že formulář spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení prodávajícího informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, nebo e-mailem: info@drevojas.cz).

Spotřebitel, který má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, tak jak je uvedeno výše, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

Důsledky odstoupení

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

Pokud bude zboží zasláno zpět na adresu společnosti Dřevojas v.d.. nesmí být zasláno na dobírku. V tomto případě nebude převzato a bude se považovat za prodávajícímu nedoručené (nevrácené).

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, které od něho na základě smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků spotřebitel nenese žádné přímé náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Dřevojas v.d. povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob apod.), uvědomí zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o dané situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku anebo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník opakovaně nesplnil svůj předchozí závazek odebrat zboží anebo zaplatit sjednanou cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění pro prodávajícího z jakéhokoliv důvodu nemožným či působilo-li by mu obtíže (např. z důvodu vyprodání zboží, nedostatku materiálu na jeho výrobu, ukončení výroby zboží apod.), a nedojde-li k dohodě se zákazníkem na novém plnění.
 5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.
 6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

H. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu. Cena zboží včetně veškerých nákladů na dodání (dopravu) zboží je uvedena v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany zákazníka. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky v e-shopu před jejím podáním (odesláním).
 3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo jiný neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny v plné výši a po jeho převzetí.

I. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Dřevojas v.d., provozovatel internetového obchodu na portálu www.drevojas.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím/zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání), vyhotovení daňového dokladu nebo identifikace Vaší platby bankovním převodem.

Osobní údaje, které jsou kupujícím dobrovolně poskytnuty prodávajícímu za účelem splnění objednávky zboží, aktuálního katalogu a jeho zaslání kupujícímu zdarma či marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává tímto prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro zmíněné účely a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení/newsletterů apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách drevojas.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dřevojas v.d., provozovatel internetového obchodu na portále www.drevojas.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků v e-shopu ze sortimentu Dřevojas v.d. byla posouzena shoda podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a příslušného nařízení vlády.

J. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícím zboží na e-shopu je český výrobce koupelnového nábytku Dřevojas, výrobní družstvo.

Dřevojas, výrobní družstvo

Pražská 50
568 02 Svitavy
IČO: 42193940
DIČ: CZ42193940
Tel: +420 461 653 931
Fax: +420 461 653 932
e-mail: info@drevojas.cz

Číslo účtu Česká spořitelna (Kč): 5802272/0800

K. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Upozornění pouze pro spotřebitele:

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy s prodávajícím. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

L. Příloha – formulář pro odstoupení

Přílohou těchto Podmínek je: Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení spotřebitelem bez uvedení důvodu)

Tyto obchodní podmínky Dřevojas v.d. jsou platné od 10.12.2016

M. Informace o EET

Podle zákona číslo 112/2016 Sb. v platném znění o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.