Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy z veškerých smluv, které se vztahují k prodeji našich výrobků, a to včetně smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku, tj. prostřednictvím internetového obchodu na portálu www.drevojas.cz (dále také jen „e-shop“) nebo prostřednictvím e-mailu (emailové komunikace).

Rádi bychom také naše zákazníky upozornili, že výrobce koupelnového nábytku Dřevojas, výrobní družstvo si vyhrazuje právo na změny technického provedení svých výrobků a dovoluje si měnit parametry vyráběných výrobků bez dalšího upozornění zákazníka. Vše s cílem inovovat své výrobky k lepší spokojenosti zákazníka. Některé fotografie výrobků tedy nemusí reálně odpovídat aktuální verzi prezentovaného výrobku.

Děkujeme za pochopení.

Dřevojas, výrobní družstvo

A. Úvod
B. Objednávka zboží/uzavření kupní smlouvy
C. Doprava, cena a platební podmínky
D. Záruka za jakost
E. Odstoupení od smlouvy - spotřebitel
F. Práva a povinnosti prodávajícího
G. Práva a povinnosti kupujícího
H. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů
CH. Provozovatel
I. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
J. Příloha - formulář pro odstoupení

A. Úvod

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) upravují právní vztahy ze smluv uzavřených mezi Dřevojas, výrobní družstvo, IČO: 42193940, DIČ: CZ42193940, se sídlem: Pražská 2060/50, Předměstí, 568 02 Svitavy, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – spisová značka Dr 146 jako prodávajícím (dále také jen jako „Dřevojas v.d.“ či také jen jako „prodávající“) na straně jedné a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé (dále také jen „zákazník“ či také jen jako „kupující“).

1.2. Těmito Podmínkami se řídí právní vztahy z veškerých smluv uvedených v předcházejícím bodě 1.1. těchto Podmínek, není-li mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak. Na smlouvy uzavřené mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem nikoli prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se užijí ustanovení těchto Podmínek přiměřeně s vyloučením těch ustanovení, která se vztahují podle své povahy výlučně k uzavírání smluv prostředky komunikace na dálku. Další informace o prodávajícím a provozovateli e-shopu získáte v oddílu J. Provozovatel.

1.3. Tyto Podmínky, jež jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem jsou ve znění platném a účinném v okamžiku učinění objednávky zákazníkem zveřejněny na webových stránkách www.drevojas.cz. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění Podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.4. Právní vztahy založené mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

1.5. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na smlouvu a právní vztahy mezi Dřevojas v.d. a zákazníkem se vylučuje.

2. Výkladová ustanovení

2.1. Spotřebitelem se pro účely těchto Podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

2.2. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba (fyzická i právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

2.3. Nepodnikající osobou se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv osoba (fyzická i právnická) odlišná od spotřebitele ve smyslu těchto Podmínek nebo podnikatele ve smyslu těchto Podmínek, která uzavírá smlouvu s Dřevojas v.d. nebo s ním jinak jedná.

2.4. Kupující se považuje za podnikatele, zejména pokud uvede: a) obchodní firmu; nebo b) identifikační číslo („IČO“); nebo c) daňové identifikační („DIČ“); nebo d) údaje, z nichž vyplývá, že podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; nebo e) údaje, z nichž vyplývá, že provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu; nebo f) údaje, z nichž vyplývá, že je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku. Kupující, který se dle výše uvedeného v těchto Podmínkách považuje za podnikatele, svým souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje, že jeho nákup se týká jeho podnikatelské činnosti a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení.

2.5. Je-li kupující spotřebitelem, jde o smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku, ve znění ke dni odeslání (podání) objednávky, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli. Na smlouvu se spotřebitelem se vztahují tyto Podmínky v celém rozsahu, s výjimkou těch jejich ustanovení, jež se výslovně týkají kupujícího, který je podnikatelem, nebo kupujícího, který je nepodnikající osobou, a výjimkou těch ustanovení, které jsou v rozporu s kogentní úpravou občanského zákoníku stanovenou na ochranu spotřebitele.

2.6. Je–li kupujícím nepodnikající osoba, jde o smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni odeslání (podání) objednávky, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na smlouvu s nepodnikající osobou se vztahují z těchto Podmínek, jen ta jejich ustanovení, jež se týkají všech zákazníků (kupujících) a dále ta ustanovení, v nichž je na nepodnikající osobou výslovně odkazováno.

2.7. Je-li kupujícím podnikatel, jde o smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni objednávky, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na smlouvu s podnikatelem se vztahují z těchto Podmínek, jen ta jejich ustanovení, jež se týkají všech zákazníků (kupujících) a dále ta ustanovení, v nichž je na podnikatele výslovně odkazováno.

B. Objednávka zboží/uzavření kupní smlouvy

1. Zákazník v případě využití e-shopu odesláním (podáním) objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (podání) objednávky.

2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

3. Předmětem kupní smlouvy ani součástí kupní ceny není výnos zboží a ani montáž či instalace zboží.

4. Cena zboží je v e-shopu uvedena včetně DPH i bez DPH a zahrnuje veškeré poplatky stanovené právními předpisy. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena zboží uvedena v nabídce prodávajícího, která je kupujícímu zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením smlouvy.

5. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-shopu je zaregistrování se nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí zaregistrování se nebo jednorázovou identifikaci, je plně odpovědný za pravdivost a správnost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých a/nebo nesprávných údajů. Prodávající není schopen ověřovat pravdivost a/nebo správnost sdělovaných údajů.

6. Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez zaregistrování se. E-shop v procesu činění objednávky nabídne zákazníkovi formulář pro vyplnění údajů týkajících se jednorázové identifikace. Zákazník souhlasí s tím, aby s ním prodávající, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při identifikaci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

7. Zákazník může nakupovat v e-shopu též na základě zaregistrování se. E-shop nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění registračních údajů. Vyplnění povinných registračních údajů Zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře (potvrzením tlačítka) je žádostí zákazníka o registraci.

8. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:

a) přihlašovací jméno zvolené zákazníkem,
b) přihlašovací heslo zvolené zákazníkem.

9. Zaregistrovaný zákazník souhlasí s tím, aby s ním prodávající, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

10. Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití.

11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

12. Veškeré odeslané (podané) objednávky jsou považovány za závazné.

13. Každá objednávka bude ihned po odeslání (podání) potvrzena formou e-mailové zprávy („Vaše objednávka je nyní úspěšně přijata. Do 2 pracovních dnů od tohoto potvrzení Vás budeme kontaktovat se všemi podrobnostmi k Vaší objednávce, včetně jejího odeslání k Vám. Děkujeme.“). Toto potvrzení je zasíláno automaticky a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Toto potvrzení bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce), a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží atd., přílohou této zprávy jsou tyto Podmínky a sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy, které se však týká jen zákazníků, kteří jsou spotřebitelem.

14. K uzavření kupní smlouvy dochází až potvrzením závazné objednávky ze strany pracovníka zákaznického servisu prodávajícího. Potvrzení závazné objednávky bude prodávajícím zasláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) do 2 pracovních dní od potvrzení přijetí závazné objednávky automatickým e-mailem dle předchozího odstavce těchto Podmínek.

15. V případě nedostupnosti objednaného zboží (vzniklé např. z důvodu vyřazení z výroby, nemožnosti včas získat materiál pro výrobu atd.) si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky. O této skutečnosti bude zákazník informován e-mailem, který uvedl v objednávce, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne učinění závazné objednávky. Zákazníkovi bude nabídnuta jiná alternativa, dle jeho specifikace.

16. Při registraci (objednávce) prosím uvádějte i telefonický kontakt.

17. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu (nejlépe e-mailem na adresu info@drevojas.cz). Zákazník napíše do předmětu zprávy „Oprava objednávky“ a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

18. Zrušit (odvolat) objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení (odvolání) objednávky je třeba sdělit bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu info@drevojas.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 461 653 937.

C. Doprava, cena a platební podmínky

1. Platební podmínky

1.1. V případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu lze zvolit způsob platby z následujících možných variant na výběr daných v rámci činěné objednávky prostřednictvím e-shopu:

A) Dobírka: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za předmět dodávky a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží od přepravní služby;
B) Na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží na základě faktury zaslané zákazníkovi. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zasílána na e-mail udaný zákazníkem.

1.2. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu si zákazník před odesláním objednávky zvolí způsob platby, přičemž v tomto případě může být zákazníkem zvolen pouze způsob platby uvedený výše v bodě 1.1. pod písm. A) nebo B) (tj. dobírka nebo platba na bankovní účet dle vystavené faktury). Podle jím zvoleného způsobu platby se bude postupovat (viz bod 1.1. výše). V případě uzavření smlouvy na provozovně prodávajícího je možné hradit zboží v hotovosti.

2. Doprava

2.1. Osobní odběr

2.2.1. Objednané zboží je možné vyzvednout osobně v sídle firmy Dřevojas, v.d. na adrese: Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy.

2.1.2. V případě osobního odběru není žádná částka za dodání (dopravu) zákazníkovi účtována, taktéž není účtován žádný poplatek za osobní odběr.

2.2. Zaslání přepravní službou

2.2.1. Objednané zboží je také možné dodat (dopravit) prostřednictvím prověřených partnerů:

A) Přepravní společnost Geis CZ s.r.o. v České republice (více informací o dopravci zde): Společnost Geis CZ s.r.o nám zajišťuje zásilkovou přepravu po celé ČR.

B) Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. zajišťuje přepravu drobného zboží.

2.2.2. Dodání (doprava) zboží na území ČR je od objednávky zboží v hodnotě 990 Kč včetně DPH a vyšší zcela ZDARMA.Pokud je cena objednaného zboží nižší než částka 990 Kč včetně DPH činí cena za dodání (dopravu) zboží paušální částku ve výši 170 Kč včetně DPH. Za tyto ceny Vám můžeme garantovat, že se k Vám Váš objednaný výrobek dostane v pořádku a včas tak, jak požadujete.

2.2.3. V případě, že je zákazníkem v objednávce zvolen a ve smlouvě sjednán osobní odběr v sídle firmy, obdrží zákazník slevu ve výši 10% z ceny zboží osobně vyzvedávaného v sídle firmy, kdy v takovém případě však již zákazník nemá právo na slevu ve výši 2 % za platbu předem dle dále uvedeného. V případě, kdy je zákazníkem v objednávce zvolena a ve smlouvě sjednána, platba za dodání zboží předem na účet včetně platby prostřednictvím Gopay, obdrží zákazník slevu výši 2 % z ceny za dodání zboží.

2.2.4. V případě, že je zákazníkem v objednávce zvolena a ve smlouvě sjednána platba na dobírku (při převzetí zboží zasílaného přepravní službou), zákazník nemá právo na jakoukoliv slevu z ceny.

2.2.5. Cena zboží účtovaná zákazníkovi se zohledněním případné slevy podle způsobu odběru/dodání zboží anebo způsobu platby, se v e-shopu zobrazuje již při zadávání objednávky a je již vždy zohledněna v ceně, která je uvedena v odeslané (podané) objednávce, a následně tedy i v uzavřené smlouvě. Z ceny sjednané ve smlouvě tedy zákazníkovi právo na slevu z uvedených důvodů nevzniká.

2.2.6. Zboží, objednané řádně prostřednictvím e-shopu (objednávka přes online systém e-shopu), bude doručeno v termínu uvedeném na stránce produktu. V případě učinění objednávky prostřednictvím e-mailové komunikace je čas dodání uveden v nabídce prodávajícího. Není-li z jakéhokoliv důvodu možné termín dodržet, informuje o tom prodávající zákazníka a domluví s ním další postup ve věci. V případě nedostupnosti objednaného zboží (vzniklé např. z důvodu vyřazení z výroby, nemožnosti včas získat materiál pro výrobu atd.) si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky. O této skutečnosti bude zákazník informován e-mailem, který uvedl v objednávce, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne učinění závazné objednávky. Zákazníkovi bude nabídnuta jiná alternativa, dle jeho specifikace.

2.2.7. Zboží ze sekce Výprodeje je skladem a k osobnímu odběru či odeslání zákazníkovi IHNED. Některé položky jsou však do vyprodání zásob a v momentě Vaší provedené objednávky již fyzicky nemusí být výrobek skladem. O této skutečnosti budete vždy neprodleně informováni.

2.2.8. Žádné zboží objednané prostřednictvím e-shopu není možné dodat na pobočky některého z obchodních partnerů prodávajícího. Toto je součástí vzájemné dohody prodávajícího a jeho partnerů.

2.3. Přebírání zásilky

2.3.1. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží provést jeho řádnou kontrolu. Při přebírání zásilky je kupující zejména povinen řádně překontrolovat, zda není poškozen obal a zásilka je řádně zabalená.

2.3.2. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout, převzít nebo požádat přepravce (řidiče), aby byl přítomen vybalení a kontrole dodávaného zboží.

2.3.3. Při částečném poškození obalů zásilky má kupující následující možnosti:

A) Kompletně zásilku odmítnout a do doručovacího listu napsat „Nepřevzato – poškozený obal“.

B) Ponechat si nepoškozené kusy a s řidičem sepsat „Reklamační protokol“ – dobírku je však třeba uhradit v plné výši.

2.3.4. V případě zjevných vad zboží včetně nesrovnalosti v množství, míře nebo hmotnosti či poškození je kupující povinen uplatnit je bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Pokud kupující převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno vadu uplatnit. Potvrdí-li kupující převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad. Nejde-li o vadu zjevnou a vyjde-li vada najevo později než při předání dodávky, je kupující povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit, jinak se má za to, že vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné kontrole.

2.3.5. Uplatnit vady (reklamovat) zboží spočívající v  jeho mechanickém poškození více jak 24 hodin od převzetí zboží nelze. To platí, i pokud se kupující domnívá, že výrobek byl při přepravě poškozen, avšak obal zůstal neporušen.Na pozdější reklamace mechanického poškození zboží nebude brán zřetel.

2.3.6. Prodávající upozorňuje, že u keramických umyvadel platí následující pravidlo: tolerance rozměrů umyvadel jsou +/- 2 %.

2.3.7. Při jakémkoliv poškození obalu či přebírání zásilky (zboží) s výhradou kontaktujte Dřevojas v.d. na tel.: +420 461 653 937.

2.3.8. Upozornění pro spotřebitele: Ujednáními o přebírání zásilky uvedenými výše nejsou dotčena práva zákazníka, který je spotřebitelem, z vad plnění, na kterého se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli a jehož práva z vadného plnění jsou uvedena v oddíle E těchto Podmínek.

D. Záruka za jakost

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad - faktura, který slouží, jde –li o zboží, k němuž je poskytována záruka a záruční list není ke zboží přiložen, zároveň i jako záruční list.

1.2. Daňový doklad - faktura je přilepena v obalu na doručeném zboží.

2. Záruka za jakost

2.1. Prodávající poskytuje spotřebitelům nad rámec odpovědnosti za vady plnění záruku, a to výhradně jen na koupelnový nábytek (skříňky, zrcadla, zrcadlové galerky) a keramická umyvadla, za podmínek níže uvedených.

2.2. Záruční doba na koupelnový nábytek vyráběný firmou Dřevojas v.d. a keramická umyvadla od 1.4.2015 je 60 měsíců, to však pouze v případě, že není sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, na dodacím listu, daňovém dokladu – faktuře apod.) jiná doba záruky, nebo není-li záruka, například těmito Podmínkami, údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, na dodacím listu, daňovém dokladu - faktuře apod., vyloučena.

2.3. Z této prodloužené záruční doby jsou vyjmuta svítidla a světelné zdroje, jakož i ostatní nabízené zboží, na které se vztahuje platná zákonná záruka v délce 24 měsíců.

2.4. V případě, že je na zboží - koupelnovém nábytku, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.

2.5. Pokud je zákazníkem spotřebitel, začíná záruka běžet dnem převzetí zboží zákazníkem - spotřebitelem; bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

2.6. Pokud je zákazníkem podnikatel, začíná záruka běžet dnem odevzdání zboží zákazníkovi – podnikateli, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti (tj. partnerský prodej), přičemž datum uplynutí prodloužené záruční doby je uveden na záručním listu. 

Záruka se vztahuje na vady způsobené nesprávným výrobním procesem, na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dopravě zboží.

3. Výluky ze záruky

3.1. Záruka se nevtahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem v e-shopu, na zboží či jeho obalu, dodacím listu, daňovém dokladu - faktuře apod.) záruka včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.

3.2. Záruka se nikdy nevztahuje na vady, způsobila-li je po převzetí zboží zákazníkem vnější událost a dále na vady zboží, které byly způsobeny: zaviněním zákazníka; používáním výrobků v rozporu s pokyny anebo návody vztahujícími se ke zboží; nevhodným skladováním; nedodržením pokynů výrobce, např. neprováděním údržby, chybnou instalací/montáží (ať jsou pokyny uvedeny v jakékoli podobě či formě zejména pak se jedná o pokyny v návodu, uživatelské příručce atd.). Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození nadměrným mechanickým opotřebením nebo déle trvajícím anebo opakovaným přímým stykem zboží s vodou, resp. přímým působením vody po delší dobu anebo opakovaně. Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (jednotlivé díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné, pokud k jejich  poškození nebo ke snížení jejich funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).

3.3. Prodávající výslovně upozorňuje, že odpovědnost z vadného plnění (viz. níže v Podmínkách) ani záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji ani zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté záruční lhůtě (plynoucí od převzetí zboží) tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění anebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností anebo trvanlivostí a/nebo dobou použitelnosti výrobku. Životnost představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

3.4. Vzhledem k výše uvedenému prodávající výslovně upozorňuje, že záruka na koupelnový nábytek se zpravidla také nevztahuje na tyto případy:

 • při nedostatečné přejímce zboží
 • při mechanickém poškození výrobku (nutno uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky od přepravce)
 • při nedodržení pokynů o přepravě a manipulaci zboží (nešetrná manipulace)
 • při údržbě za použití agresivních, drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla (viz leták obsahující pokyny k údržbě nábytku, který je součástí každého výrobku)
 • pokud byl nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou
 • jestliže byl proveden zásah nebo úprava do skříněk i ostatních částí sestav vlivem neodborné instalace.

4. Postup při uplatnění vad plnění a záručních vad:

4.1. Práva z vad plnění a záručních vad může kupující uplatňovat u prodávajícího. Za tím účelem může využít následujících kontaktů:

TEL.: +420 603 157 739
E-MAIL: reklamace@drevojas.cz
ADRESA: Dřevojas v.d., Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy

4.2. Při uplatnění vad (reklamaci) je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od prodávajícího (např. předložit záruční list; dodací list zboží; fakturu apod.).

4.3. V oznámení doporučujeme uvést i tyto následující informace:

 • typ výrobku
 • výrobní štítek poškozeného výrobku (Výrobní štítek je zpravidla umístěn na kartonu výrobku a také na samotném výrobku)
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace.

4.4. Prodávající (případně odpovědný zástupce Dřevojas v.d.) se následně se zákazníkem dohodne na způsobu řešení reklamace.

4.5. Dřevojas v.d. při osobním uplatnění (reklamaci) vady plnění spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace, včetně vyřízení vady, nebude-li se spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty, je-li reklamace důvodná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady nedává zákazníkovi z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy ani požadovat přiměřenou slevu.

4.6. V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno spotřebiteli e-mailem nebo poštou.

4.7. Pokud je reklamace důvodná, má spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné.

4.8. U zboží nebo jednotlivých reklamovaných částí, u kterých nebyla zjištěna žádná zákazníkem reklamovaná závada, může prodávající vyúčtovat náklady na přezkoušení a dopravu zpět k zákazníkovi.

5. Možnosti řešení reklamací záručních vad:

5.1. Reklamaci záruční vady vyřídí prodávající, nebude-li dohodnuto jinak, jedním z následujících způsobů:

A) Výměna zboží – ta je možná pouze u výrobku, který nebyl ještě namontován a byla u něho zjištěna vada, případně u již namontovaného výrobku, u něhož byla zjištěna vada, která je neodstranitelná
B) Oprava zboží – k opravě zboží se přistupuje v případě, že výrobek byl již namontován, případně používán. Zpravidla se u takového výrobku vyměňuje pouze vadný díl (dvířka, pant apod.). Zákazník nemá nárok na montáž nového dílu a demontáž vadného dílu (tj. bez nároku na servis).

5.2. V případě, že prodávající již nemá k dispozici daný náhradní díl, popř. výrobek, vyhrazuje si právo nahradit díl/výrobek nejbližší vhodnou variantou.

E. Rozpor s kupní smlouvou (vadné plnění)

1. Práva spotřebitele z vadného plnění:

1.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodná k účelu, pro který ji zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

1.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (dodavatel však není vázán tímto veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které dodavatel zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy.

 Výše v tomto bodě 1.2. uvedené se nepoužije v případě, že prodávající zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozorní, že se některá vlastnost věci liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně bude souhlasit.

1.3. Projeví-li se vada dle výše uvedeného v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

1.4. Prodávající odpovídá zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

1.5. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, případně v delší záruční době, pokud byla poskytnuta nebo sjednána. To neplatí, jde-li o použité zboží, u kterého lze uplatnit právo z vady (to však jen z vady, z níž je prodávající zavázán), která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí.

1.6. Má-li věc vadu, může zákazník, který je spotřebitelem požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

1.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí (viz níže) tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li zákazník věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata a uskladnění, přičemž neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

1.8. Zákazník, který je spotřebitelem může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro zákazníka. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, prodávající vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu zákazník prokáže, že věc odeslal.

1.9. Právo z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

1.10. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží (věci) nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc (zboží) použít, použijí se ve vztahu ke spotřebiteli ustanovení o záruce.

F. Odstoupení od smlouvy - spotřebitel

1. Možnost odstoupení bez uvedení důvodu a lhůta pro odstoupení

1.1. Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. prostřednictvím eshopu či emailové komunikace) bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která končí, není-li níže uvedeno jinak, uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem smlouvy koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

1.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím, jde-li o smlouvu:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost, to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká a prodávající mu poskytl příslušné potvrzení.

3. Upozornění: Prodávající tímto spotřebiteli před uzavřením smlouvy výslovně sděluje, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Prodávající tímto spotřebitele výslovně upozorňuje, že učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu požádal, aby s plněním smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy), a souhlasí s tím, že bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, nemá právo na odstoupení od smlouvy, a s tím, že bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (pokud by cena sjednaná byla nepřiměřeně vysoká uhradí spotřebitel obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto).

2. Postup pro odstoupení

2.1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. K odstoupení od smlouvy spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto Podmínek (viz. oddíl L Podmínek). Vyplněný formulář spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Prodávající neumožňuje odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností spotřebitele. V případě, že formulář spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení prodávajícího informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, e-mailem: info@drevojas.cz, nebo na telefonním čísle +420 461 653 937).

2.2. Spotřebitel, který má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, tak jak je uvedeno výše, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

2.3. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

3. Důsledky odstoupení

3.1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

3.2. Pokud bude zboží zasláno zpět na adresu společnosti Dřevojas v.d. nesmí být zasláno na dobírku. V tomto případě nebude převzato a bude se považovat za prodávajícímu nedoručené (nevrácené).

3.3. V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě nákladů nad rámec nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, které od něho na základě smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků spotřebitel nenese žádné přímé náklady.

3.4. Spotřebitel ponese přímé náklady na vrácení zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese přímé náklady na vrácení zboží ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení zboží.

3.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Dřevojas v.d. povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (např. z důvodu vyprodání zásob apod.), uvědomí zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o dané situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku anebo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník opakovaně nesplnil svůj předchozí závazek odebrat zboží anebo zaplatit sjednanou cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění pro prodávajícího z jakéhokoliv důvodu nemožným či působilo-li by mu obtíže (např. z důvodu vyprodání zboží, nedostatku materiálu na jeho výrobu, ukončení výroby zboží apod.), a nedojde-li k dohodě se zákazníkem na novém plnění.

5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

H. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu. Cena zboží včetně veškerých nákladů na dodání (dopravu) zboží je uvedena v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany zákazníka. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky v e-shopu před jejím podáním (odesláním). V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena zboží uvedena v nabídce prodávajícího, která je kupujícímu zasílána před uzavřením smlouvy na jeho komunikační e-mail.

3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo jiný neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny v plné výši a po jeho převzetí.

 

I. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

1. Nakládání s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25.5. 2018 (dále jen „Nařízení“).

2. Dřevojas v.d., provozovatel internetového obchodu na portálu www.drevojas.cz, který je současně ve smyslu příslušných právních předpisů správcem osobních údajů, je oprávněn veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím/zákazníkem, tj.:

údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci kupujícího/zákazníka či osoby za zákazníka jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. u zákazníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a údaje umožňující kontakt se zákazníkem (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje);

další údaje (např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené v komunikaci se zákazníkem).

zpracovávat bez souhlasu zákazníka, neboť je zpracovává za účelem:

a) splnění smlouvy (zejména pro dodání zboží, a to i prostřednictvím třetí strany, tj. smluvního dopravce/přepravce/prodejny, dle zákazníkem podle jeho potřeby zvoleného způsobu v pro něj vyhovují době, apod.);
b) splnění právních povinností prodávajícího (zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od smlouvy apod.);
c) ochrany oprávněných zájmů prodávajícího či třetí strany (zejména pro doložení uzavření smlouvy, řádného splnění smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. dodání zboží, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování spokojenosti zákazníka a komunikace s ním, apod.).

3. Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí není možné uzavřít smlouvu, resp. prodávající bez toho, že mu budou zákazníkem osobní údaje poskytnuty nemůže uzavřenou smlouvu splnit ani nemůže plnit právními předpisy mu stanovené povinnosti a chránit oprávněné zájmy, a to ani své ani třetích osob.

4. Zpracování osobních údajů provádí prodávající, který je ve smyslu příslušných právních předpisů správcem údajů. Zpracování je prováděno v jeho sídle, popř. provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Prodávající takto jako správce zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje, neboť k objednávce zboží dochází prostřednictvím e-shopu.

5. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technických a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

6. Osobní údaje prodávající, poskytuje, resp. může poskytnout:

a) smluvním partnerům správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující správci služby ve vztahu k zákazníkům, popř. subjekty zajišťující či koordinující zasílání zpráv apod.;
b) státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
c) dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce, např. právním zástupcům. daňovým poradcům apod.

7. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv uzavřených s prodávajícím povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, dále právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

9. Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků v e-shopu ze sortimentu Dřevojas v.d. byla posouzena shoda podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a příslušného nařízení vlády.

J. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícím zboží na e-shopu je český výrobce koupelnového nábytku Dřevojas, výrobní družstvo.

Dřevojas, výrobní družstvo

Pražská 2060/50
568 02 Svitavy
IČO: 42193940
DIČ: CZ42193940
Tel: +420 461 653 937
Fax: +420 461 653 932
e-mail: info@drevojas.cz

Číslo účtu Česká spořitelna (Kč): 5802272/0800

K. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Upozornění pouze pro spotřebitele:

1. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy s prodávajícím. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz.

2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

3. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

4. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

6. S případnými stížnostmi se spotřebitel může obrátit na prodávajícího, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě J. Provozovatel těchto Podmínek.

L. Příloha – formulář pro odstoupení

Přílohou těchto Podmínek je: Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení spotřebitelem bez uvedení důvodu)

Tyto obchodní podmínky Dřevojas v.d. jsou platné od 1. 6. 2023

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.